حمایت دفتر آستان قدس رضوی استان سمنان
1398-09-11
حمایت دفتر آستان قدس رضوی استان سمنان

خادمیاران آستان قدس رضوی استان سمنان حمایت و مشارکت خود را در برگزاری همایش اعلام نمودند.