تمدید مهلت ارسال مقالات
1399-11-20
تمدید مهلت ارسال مقالات

با تصمیم دبیرخانه همایش مهلت ارسال مقالات تا تاریخ 23/11/1399 تمدید گردید.