شورای سیاستگذاری
دکتر عبدالله خالصی دوست
رئیس
ریاست دانشگاه آزاد اسلامی استان سمنان
پست الکترونیکی: khalesi [at] gaam2.semnaniau.ac.ir
سرهنگ حمید دامغانی
رئیس
فرمانده سپاه قائم آل محمد (عج) سمنان
پست الکترونیکی: damghani [at] gamm2.semnaniau.ac.ir
سرهنگ عبدالحسین محمدی
عضو کمیته برگزاری
سرهنگ
پست الکترونیکی: smohammadi [at] gaam2.semnaniau.ac.ir
دکتر محمد روحانی مقدم
دبیر کمیته علمی
معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
پست الکترونیکی: rouhani [at] gaam2.semnaniau.ac.ir
دکتر نادر رهبر
دبیر کمیته علمی
معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
پست الکترونیکی: rahbar [at] gaam2.semnaniau.ac.ir
دکتر هادی کارگر شریف آباد
دبیر
رئیس مرکز تحقیقات انرژی و توسعه پایدار دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
پست الکترونیکی: kargar [at] gaam2.semnaniau.ac.ir
دکتر علی جهان
عضو شورا
عضو هیات علمی و مدیر کل انتشارات و کتابخانه های دانشگاه آزاد اسلامی
پست الکترونیکی: jahan [at] gaam2.semnaniau.ac.ir
دکتر سعید کامیابی
عضو شورا
.
پست الکترونیکی: kamyabi [at] gaam2.semnaniau.ac.ir
دکتر حسین ابوالفضلی کریزی
عضو شورا
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
پست الکترونیکی: abolfazli [at] gaam2.semnaniau.ac.ir
دکتر رضا کهساری
عضو شورا
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
پست الکترونیکی: kohsari [at] gaam2.semnaniau.ac.ir
دکتر محمدی
عضو شورا
.
پست الکترونیکی: mohammadi [at] gaam2.semnaniau.ac.ir
دکتر شهروز شریعتی
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی دانشگاه
پست الکترونیکی: shariati [at] gaam2.semnaniau.ac.ir
دکتر مجتبی واحدی
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی دانشگاه
پست الکترونیکی: vahedi [at] gaam2.semnaniau.ac.ir
دکتر مهدی عباسی شاهکوه
عضو کمیته علمی
عضو هیات علمی
پست الکترونیکی: abbasi [at] gaam2.semnaniau.ac.ir
دبیر همایش و امور اجرایی
دکتر هادی کارگر شریف آباد
دبیر اجرایی
رئیس مرکز تحقیقات انرژی و توسعه پایدار دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
پست الکترونیکی: kargar [at] gaam2.semnaniau.ac.ir
کمیته برگزاری
دکتر بابایی نیک
مدیر فن آوری اطلاعات
.
پست الکترونیکی: babaeinik [at] gaam2.semnaniau.ac.ir
دکتر مهدی رفیعی
مدیر کارگاههای تخصصی
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان
پست الکترونیکی: rafiei [at] gaam2.semnaniau.ac.ir
دکتر علی نقی زاده
مدیر نمایشگاه
.
پست الکترونیکی: naghizadeh [at] gaam2.semnaniau.ac.ir
آقای صفوی
مسوول دبیرخانه و امور حامیان
.
پست الکترونیکی: safavi [at] gaam2.semnaniau.ac.ir
آقای فیض
مدیر روابط عمومی
.
پست الکترونیکی: feyz [at] gaam2.semnaniau.ac.ir
مهندس سید اسماعیل ساداتی
عضو کمیته اجرایی
دانشجوی دکترای مهندسی مکانیک گرایش تبدیل انرژی
پست الکترونیکی: sadati [at] gaam2.semnaniau.ac.ir