همایش ملی " بایسته های تحقق گام دوم انقلاب اسلامی از اندیشه تا عمل"   با هدف تبیین ابعاد مختلف این بیانیه و گفتمان سازی برای مهمترین مأموریت های نسل جوان به ویژه در نهادهای علمی کشور به منظور تحقق بخشیدن به بیانیه گام دوم برای حرکت به سوی تمدن نوین اسلامی برگزار می شود. 

 محورهای همایش ملی  " بایسته های تحقق گام دوم انقلاب اسلامی از اندیشه تا عمل"           

 1. رویکردهای مقاومت و سازش (تحولات منطقه) در بیانیه گام دوم انقلاب

 2. بیانیه گام دوم انقلاب و استحکام بخشی و ساخت درونی قدرت ملی نظام جمهوری اسلامی ایران
 3. مسائل و بایسته های پیوند بسیج و پیشرفت آبادانی در تحقق گام دوم انقلاب اسلامی

 4. مسائل و بایسته های تولید علم و فناوری ایران در تحقق گام دوم انقلاب اسلامی

 5. مسائل و بایسته های اقتصاد و شیوه تولید ملی در تحقق گام دوم انقلاب اسلامی
 6. مسائل و بایسته های نظام حقوق موضوعه در تحقق عدالت و مبارزه با فساد در گام دوم انقلاب اسلامی
 7. مسائل و بایسته های سیاست خارجی و منافع ملی و مرز بندی با دشمن در تحقق گام دوم انقلاب اسلامی
 8. مسائل و بایسته های مدیریت جهادی و محرومیت زدایی در تحقق گام دوم انقلاب اسلامی
 9. مسائل نسل جوان و بایسته های تحقق عزت ملی و سبک زندگی در گام دوم انقلاب اسلامی


 محورهای همایش ملی  " نقش انرژی و توسعه پایدار در رونق تولید با محوریت گام دوم انقلاب" 

 

 1. مدیریت جهادی در مدیریت تولید و مصرف انرژی
 2. امکان سنجی های توانایی های داخلی مربوط به تولید انرژی و تکیه به اصل ما می توانیم
 3. برکات انقلاب اسلامی و دستاوردهای تولید انرژی
 4. مشارکت مردمی در مدیریت مصرف انرژی
 5. راه های توزیع عادلانه انرژی
 6. نقش جوانان در بهره وری انرژی
 7. رابطه تولید انرژی و عزت ملی
 8. سبک زندگی ایرانی اسلامی و مصرف انرژی
 9. توسعه پایدار و تامین انرژی پاک
 10. اقتصاد مقاومتی و راه های تبدیل ایران به قطب انرژی منطقه
 11. بررسی راهکارهای تولید انرژی مبتنی بر اقتصاد مقاومتی
 12. صادرات انرژی و تاثیر آن در رونق تولید صنایع پایین دستی