همایش ملی " نقش زنان در بیانیه گام دوم"   با هدف تبیین ابعاد مختلف این بیانیه و گفتمان سازی برای مهمترین مأموریت های نسل جوان به ویژه در نهادهای علمی کشور به منظور تحقق بخشیدن به بیانیه گام دوم برای حرکت به سوی تمدن نوین اسلامی برگزار می شود. 

 محورهای همایش ملی  " نقش زنان در تبیین بیانیه گام دوم انقلاب"